Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ASOCIAȚIA SERVICIULUI DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA cu sediul în Cluj Napoca str. Nuferilor nr. 1, jud. Cluj, înregistrată la Judecătoria Cluj prin Încheierea nr. 93/PJ/1991, înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 52/PJ/1991 cod fiscal 4289018, prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul UE), denumit în continuare GDPR, datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credința si in realizarea scopurilor specificate în prezenta Nota de informare.

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Prezenta politică de confidențialitate furnizează informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor  site- ului http://www.maltez.ro/, respectiv a celor care realizează donații pe platforma noastră.

În principiu, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unei pagini de internet funcționale, precum și a conținutului și programelor/serviciilor noastre care presupun donații online. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor noștri are loc numai cu consimțământul utilizatorului.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În situația în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, secțiunea 6 articolul 1 lit. a GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene) reprezintă baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării unui contract, în care una dintre părți reprezintă persoana vizată, secțiunea 6, articolul 1 lit. b GDPR reprezintă baza juridică. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea interesului legitim ale asociației noastre sau ale unei părți terțe și dacă interesul, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul anterior, secțiunea 6 articolul 1 lit. f GDPR reprezintă baza juridică pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata stocării

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării este eliminat. Stocarea poate avea loc, de asemenea, dacă este prevăzută de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte reglementări ale UE la care trebuie să se supună persoana responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor are loc chiar și atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de normele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

4. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Colectarea datelor cu caracter personal de către ASOCIAȚIA SERVICIULUI DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA se realizează ca urmare a  dorinței utilizatorilor de a dona sume de bani pentru  programe în beneficiul celor aflaţi în nevoie, respectiv pentru  a susține prezența voluntarilor maltezi la graniță, unde primim, îndrumăm și asistăm refugiați din Ucraina, donații realizate prin procesatoarele de plăți eu.platesc.ro și platforma NETOPIA Payments.

Accesarea site ului http://www.maltez.ro/ și utilizarea butonului „donează„ implica acceptul utilizatorilor/donatorilor ca datele  personale să fie colectate, păstrate și prelucrate de ASOCIAȚIA SERVICIULUI DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, în scopurile definite mai jos, și în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Refuzul utilizatorilor/ donatorilor de a furniza datele personale determină neprocesarea donațiilor și neincheierea unui contract de donație /sponsorizare.

La efectuarea unei donații prin transfer bancar declarați că acceptați neconditionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date ale ASOCIAȚIEI SERVICIULUI DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA conform prevederilor legale in vigoare.

Plasarea unei donații online pe site se poate face numai prin și dupa acceptarea ,,Termenilor și condițiilor”  acestui site, prin bifarea casuței aferente la finalizarea unei donații.

Prelucrăm datele personale pe care utilizatorii  le furnizeaza în mod direct atunci când:

 • este accesat site-ul nostru web
 • sunt completate informațiile solicitate în pagină noastră securizată de plată, inclusiv cele de identificare
 • sunt completate datele furnizate la momentul plății
 • sunt completate datele referitoare la codul unic de identificare a tranzacție, data tranzacției, valoarea tranzacției și descrierea plății.

Utilizatorul indică date referitoare la nume și prenume, date referitoare la card, date asociate metodei de plată utilizate, inclusiv cod de securitate, date referitoare  la suma donată, etc.. furnizarea acestor informații fiind voluntară și necesară în vederea încheierii unui contract, pentru toate acestea fiind necesară și  acceptarea „Termenilor și condițiilor„ procesatorilor de plăți.

Platforma noastră prelucrează numele și prenumele deținătorului de card, id tranzacție, valoarea donată, moneda, starea tranzacției, descriere, unele detalii de identificare generică a numărului de card (primele 6 cifre și, respectiv, ultimele 4 cifre),etc.

Datele furnizate trebuie să fie protejate de către utilizator și nu trebuie divulgate nici unei persoane neautorizate.

4.1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și fișierele jurnal este secțiunea 6 articolul 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene).

4.2. Scopul în care se prelucrează datele

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar pentru derularea programelor în beneficiul celor aflaţi la nevoie, inclusiv în sprijinul programului „Donează pentru Ucraina”, programe derulate prin primirea și procesarea donațiilor online, ceea ce presupune inevitabil colectarea anumitor date de natură să identifice cu ușurință, atât beneficiarul plății, cât și plătitorul, precum și detaliile relevante privind plata.

În plus, dispoziţiile legale ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale şi contabile.

4.3. Beneficiarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise altor entităţi care prelucrează datele dvs. în nume propriu,  în funcţie de modalitatea de plată aleasă ,printre altele către:

 • băncilor
 • procesatorilor de plăţi
 • organelor de stat sau altor entităţi autorizate prin lege, în scopul îndeplinirii obligaţiilor care ne revin (administraţii financiare, organe de urmărire etc.);
 • entităţi care operează sistemele noastre de telecomunicaţii (firme de hosting, furnizori de servicii IT);
 • entităţi care prestează pentru noi servicii de asistenţă juridică, fiscală, de contabilitate sau consultanţă.

4.4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate.

5.5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere

În calitate de utilizator, aveți în orice moment opțiunea de a anula înregistrarea. Datele dumneavoastră personale stocate pot fi modificate oricând. Pentru a modifica sau șterge datele dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă utilizând adresa de e-mail: gdpr@maltez.ro

6. Principii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cu privire la prelucrările datelor personale pe care le efectuează, ASOCIAȚIA SERVICIULUI DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA va respecta principiile de mai jos:

 • Procesarea corectă, legală și transparentă

Datele dvs. personale:

(i)         vor fi procesate în mod legal, echitabil și corect față de dvs.;

(ii)       vor fi obținute numai în scopurile determinate, legitime, specificate și nu vor fi procesate în continuare de nicio manieră incompatibilă cu respectivul scop sau respectivele scopuri.

(iii)       vor fi procesate într-o manieră transparentă.

 • Proporționalitatea și minimizarea procesării

Datele dvs. personale:

(i)         vor fi corespunzătoare, relevante și nu vor fi procesate în exces raportat la scopul sau scopurile pentru care sunt procesate;

(ii)        nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în ceea ce privește respectivul scop sau respectivele scopuri.

(iii)       sunt relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

 • Integritatea și confidențialitatea  datelor personale

Prelucrarea datelor personale va fi făcuta în cele mai proprii condiții de siguranță, care includ ”protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

In vederea asigurarii securitatii si integritatii datelor cu caracter personal, ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA a întreprins următoarele măsuri:

1.) și-a instruit angajatii privind securitatea si integritatea datelor cu caracter personal;

2.) și-a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

3.)stocheaza toate datele pe un server securizat printr-o firma de specialitate in domeniu. Serverul este monitorizat 24/7;

4.) Acces la datele cu caracter personal au doar angajatii cu atributii in acest sens. Accesul se face pe baza unei parole si a unui user;

5.)Toate contractele de prestari servicii cu firmele terte care au acces la datele cu caracter personal, au fost completate prin acte aditionale conform cu noul regulament european GDPR;

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către alte societăți / entități din România ori din alte ţări din sau din afara UE/EEA, cu excepția situației când transferul datelor se realizează pentru exercitarea unor drepturi, autorităților publice în cazul săvârșirii unei infracțiuni;

8. Drepturile persoanei vizate

In calitate de Persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de GDPR:

Dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; dreptul la restricționarea prelucrării datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere către Operator la adresa de email gdpr@maltez.ro.  Operatorul va răspunde acestor solicitări în termen de o luna, acesta putând fi prelungit în condițiile legii cu două luni (în funcție de numărul de solicitări și de complexitatea acestora).

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon 031.805.92.11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum și dreptul de a introduce o cale de atac judiciară la instanța de judecată competentă.

Operatorul garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

hu_HUMagyar